Harvado Logo
Contact

Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met:


Ing. Wim J. Harwig

T 06-21218840

F 0522-240061

E


Willemieke T. Kingma MSc.

T 06-22582908

ELid TVVL

Lid FMN

Legionella gecertificeerd

Besparing door ervaring

 

 

member of T3-group

Veiligheid

Indien u een Risico Inventarisatie & Evaluatie heeft laten uitvoeren voor uw gebouw(en) dan zijn er mogelijk diverse ARBO-technische gevaren geconstateerd rondom de diverse werkplekken.  

 

Harvado kan u helpen om de geconstateerde knelpunten op gebied van binnenklimaat, geluidsoverlast en blootstelling aan houtstof te voorzien van effectieve en efficiënte maatregelen en concrete verbetervoorstellen. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met ARBO wetgeving, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen “wettelijke” en “aan te bevelen” verbetervoorstellen. De verbetervoorstellen worden voorzien van een kostenraming en een inschatting van de doorlooptijd van de realisatie (planning).

 

Ook kan Harvado voor de uit te voeren maatregelen een bestek cq. werkomschrijving, inclusief principeschetsen opstellen. Deze documenten worden aanbestedingsgereed opgeleverd. Tenslotte kunt u ook de begeleiding van de aanbesteding en verbouwing aan Harvado uit handen geven.